apple ring rot
Botryosphaeria berengeriana f.sp. pyricola Kogan. & Sakuma